Posiadane dyplomy, stopnie naukowe

1989-1995 – studia na II Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Warszawie
1998 – specjalizacja I stopnia z medycyny nuklearnej
1998 – tytuł doktora nauk medycznych nadany przez Radę II Wydziału Akademii Medycznej w Warszawie na podstawie pracy „Wartość badań obrazowych w diagnostyce guzów nadnerczy”, przygotowanej pod kierunkiem prof. dr hab. med. Wiesława Jakubowskiego
1999 – certyfikat Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego
2002 – specjalizacja z radiologii i diagnostyki obrazowej
2003 – stopień naukowy doktora habilitowanego nauk medycznych nadany uchwałą Rady II Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Warszawie na podstawie rozprawy pt.: Przydatność endosonografii w diagnostyce przetok i ropni odbytu. Promotor: prof. dr hab. med. Wiesława Jakubowski
2011 – tytuł naukowy prof. nadz. dr hab. med. nadany w Instytucie Reumatologii i WUM
2012 – tytuł naukowy profesora nadany przez Prezydenta RP


Informacje o dotychczasowym zatrudnieniu

1995-1996 – staż podyplomowy w Szpitalu Bródnowskim w Warszawie
Od roku 1996 (z 4-letnią przerwą) jestem zatrudniona w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, obecnie na stanowisku profesora nadzwyczajnego
Od roku 2010 jestem Kierownikiem Zakładu Radiologii Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie
Od roku 2015 współpracuję z Mazowieckim Centrum Proktologii (ordynator dr hab. med. Małgorzata Kołodziejczak) w zakresie badań transrektalnych odbytu i badań MR przetok odbytu
Od 2015 do 2018 pełniłam obowiązki Zastępcy Dyrektora ds. Naukowych Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie


Aktywność dydaktyczna i naukowa

Od roku 1998 roku prowadzę wykłady i seminaria dla studentów polskich i anglojęzycznych II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
Od roku 2003 prowadzę wykłady na kursach Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego, Roztoczańskiej Szkoły Ultrasonografii, oraz na zaproszenie regionalnych oddziałów towarzystw naukowych
Od roku 2008 jestem razem z dr hab. med. Małgorzatą Kołodziejczak kierownikiem naukowym kursu pn.: Diagnostyka i leczenie chorób proktologicznych, organizowanego przez Roztoczańską Szkołę Ultrasonografii w Zamościu


Inne

Jestem opiekunem 7 przewodów doktorskich, w tym 4 zakończonych
Od roku 2007 jestem członkiem Rady Naukowej czasopisma „New Medicine”
Od roku 2009 jestem członkiem Rady Naukowej II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
W latach 2001-2003 byłam kierownikiem programu badawczego finansowanego przez KBN (Projekt nr 6 PO5B 023 21) pn.: Przydatność endosonografii trójwymiarowej w diagnostyce chorób odbytu i odbytnicy
Od roku 2012 jestem redaktorem naczelnym „Journal of Ultrasonography” www.jultrason.pl
W latach 2015-2018  byłamprzewodniczącą Arthritis Subcommittee of the European Society of Musculoskeletal Radiology http://www.essr.org/cms/website.php?id=/en/index/society/committees/arthritis.htm